Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 24.07.2014
Дата публікації 25.07.2014 11:30:43
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІТ"
Юридична адреса* 49000, Україна, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, буд. 137
Керівник* Пивовар Олена Василівна - Директор. Тел: 0567341416
E-mail* Let@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІТ" (надалі ПРАТ "ЛІТ" або Товариство) повідомляє Вас, що 27 серпня 2014 року о 14.30 годині за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченко, буд. 4-А, конференц-зал "Б", відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься 27 серпня 2014 року з 14.00 год. до 14.20 год. за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченко, буд. 4-А, конференц-зал "Б".
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 20.08.2014 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуватиметься від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 26 серпня 2014 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, буд. 137, к. 2. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Директор Товариства – Пивовар Олена Василівна.
27 серпня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2013 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства.
8. Про вчинення значних правочинів.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПРАТ "ЛІТ" (тис. грн.)
Найменування показника 2013 рік 2012 рік
Усього активів 275,6 291,7
Основні засоби 48,6 61,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 215,3 228,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 11,7 1,3
Нерозподілений прибуток -317,4 -365,2
Власний капітал -155,4 -203,2
Статутний капітал 162,0 162,0
Довгострокові зобов'язання 430,8 430,8
Поточні зобов'язання 0,2 64,1
Чистий прибуток (збиток) -22,6 -31,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 162,0 162,0
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» від №138 від 24.07.14 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор ПРАТ "ЛІТ" Пивовар О.В.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Пивовар Олена Василівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.07.2014
(дата)