Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 25.01.2012
Дата публікації 03.02.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "ЛІТ"
Юридична адреса* Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, буд. 137
Керівник* Пивовар Олена Василівна - директор. Тел: 056734-14-16
E-mail* Let@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛІТ» повідомляє Вас, що 27 лютого 2012 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченко, буд. 4-А, конференц-зал «Б», відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Порядок денний загальних зборів акціонерів
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2011 році.
9. Про внесення змін до предмету діяльності Товариства та внесення відповідних змін щодо видів діяльності Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
10. Про внесення змін до статуту Товариства та до інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Про надання повноважень

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься 27 лютого 2012 року з 10.20 год. до 10.50 год. за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченко, буд. 4-А, конференц-зал «Б».
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 21 лютого 2012 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуватиметься від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 28 лютого 2012 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, буд. 137, к. 2. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Директор Товариства – Пивовар Олена Василівна.
27 лютого 2012 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІТ» (тис. грн.)

Найменування показника
період
2011 рік 2010 рік
Усього активів 83,0 104,1
Основні засоби 83,0 104,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 0,3 -
Сумарна дебіторська заборгованість 5,5 4,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 19,4 3,8
Нерозподілений прибуток -334,1 -338,6
Власний капітал -172,1 -176,6
Статутний капітал 162,0 162,0
Довгострокові зобов'язання 430,8 430,8
Поточні зобов'язання - 4
Чистий прибуток (збиток) -4,4 -34,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 162 162
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

Телефон для довідок: (056) 734-14-16
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «Відомості ДКЦПФР» № 16 від 25 січня 2012 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади директор Пивовар Олена Василівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.02.2012
(дата)