Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Приватне акцiонерне товариство "ЛIТ" - 24245568

Регулярна інформація за 2013 рік
Кількість розміщень за звітний період: 1
Дата першого розміщення: 2014-04-23 17:39:15
Дата останнього розміщення: 2014-04-23 17:39:15

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Основні відомості про емітента Переглянути
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Переглянути
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента Переглянути
Інформація про загальні збори акціонерів Переглянути
Інформація про випуски акцій емітента Переглянути
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Переглянути
Інформація щодо вартості чистих активів емітента Переглянути
Інформація про зобов'язання емітента Переглянути
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду Переглянути
Відомості про аудиторський висновок (звіт) Переглянути
Інформація про стан корпоративного управління Переглянути
Річна фінансова звітність малого підприємства Переглянути