Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Сердюк Наталiя Степанiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 17.05.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛIТ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 49000 м.Днiпро проспект Гагарiна, будинок 137
4. Код за ЄДРПОУ 24245568
5. Міжміський код та телефон, факс 0567341416 0567341416
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://id849.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
16.05.2017 обрано Член Наглядової ради Живага Ольга Володимирiвна д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ЛIТ" (протокол № 1/2014 вiд 27.08.2014 року) на посаду Члена Наглядової ради ПРАТ "ЛIТ" обрано Живагу Ольгу Володимирiвну. Не володiє акцiями ПРАТ "ЛIТ". Особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних. Живага Ольга Володимирiвна немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Живагу Ольгу Володимирiвну обрано на посаду Члена Наглядової ради ПРАТ "ЛIТ" строком на 3 роки.
Займала посади протягом останнiх 5-ти рокiв: Директор ТОВ «Альпiна», директор ТОВ «Дiскора», директор ТОВ «Геолант», диретор ТОВ «Сангарiя», директор «Хартун».
16.05.2017 припинено повноваження Директор Сердюк Наталiя Степанiвна д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради (протокол вiд 16.05.2017 року) 18.05.2017 року втрачають чиннiсть повноваження панi Сердюк Наталiї Степанiвни, в якостi Директора Товариства. Сердюк Наталiя Степанiвна не володiє акцiями ПРАТ «ЛIТ». Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебувала на посадi директора ПРАТ «ЛIТ» 1,5 року. Особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних.
16.05.2017 припинено повноваження Заступник директора Пивовар Олена Василiвна д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради (протокол вiд 16.05.2017 року) з 18.05.2017 року повноваження Заступника Директора Товариства панi Пивовар Олени Василiвни втрачають чиннiсть. Пивовар Олена Василiвна не володiє акцiями ПРАТ «ЛIТ». Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебувала на посадi Заступника Директора ПРАТ «ЛIТ» 1,5 року. Особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних.
16.05.2017 обрано Директор Пивовар Олена Василiвна д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПРАТ "ЛIТ" (протокол вiд 16.05.2017 року) на посаду Директора ПРАТ "ЛIТ" обрано Пивовар Олену Василiвну. Повноваження набувають чинностi з 19.05.2017 року. Не володiє акцiями ПРАТ "ЛIТ". Пивовар Олена Василiвна не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Пивовар Олену Василiвну обрано на посаду Директора ПРАТ "ЛIТ" строком на 3 роки.
Займала посади протягом останнiх п'яти рокiв: Директора ПРАТ "ЛIТ", Заступника Директора ПРАТ "ЛIТ", Директора ТОВ «Атрасан», Директора ТОВ «Лимарт», Директора ТОВ «Морело», Директора ТОВ «УКМ», Директора ТОВ «Ферона».
16.05.2017 припинено повноваження Голова Наглядової ради Кондратенко Надiя Iгорiвна д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв (протокол №1/2017 вiд 16.05.2017 року) припиненi повноваження Голови Наглядової ради Кондратенко Надiї Iгорiвни. Не володiє акцiями ПРАТ «ЛIТ». Особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних.
Кондратенко Надiя Iгорiвна немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебувала на посадi Голови Наглядової ради ПРАТ «ЛIТ» 7 рокiв.
16.05.2017 припинено повноваження член Наглядової ради Живага Ольга Володимирiвна д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв (протокол №1/2017 вiд 16.05.2017 року) припиненi повноваження Члена Наглядової ради Живаги Ольги Володимирiвни.Не володiє акцiями ПРАТ «ЛIТ». Особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних. Живага Ольга Володимирiвна немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебувала на посадi члена Наглядової ради ПРАТ «ЛIТ» 7 рокiв.
16.05.2017 обрано Член Наглядової ради Кондратенко Надiя Iгорiвна д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ЛIТ" (протокол № 1/2017 вiд 16.05.2017 року) на посаду Члена Наглядової ради ПРАТ "ЛIТ" обрано Кондратенко Надiю Iгорiвну. Не володiє акцiями ПРАТ "ЛIТ". Особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних. Кондратенко Надiя Iгорiвна немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Кондратенко Надiю Iгорiвну обрано на посаду Члена Наглядової ради ПРАТ "ЛIТ" строком на 3 роки.
Займала посади протягом останнiх 5-ти рокiв : Голови Наглядової ради ПРАТ "ЛIТ", Член Наглядової ради ПРАТ "ДМС", Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «СЗФ», Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЗАПОРIЖЖЯОБЛЕНЕРГО", Член Ревiзiйної комiсiї ВАТ "ТЕРНОПIЛЬОБЛЕНЕРГО".