Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Сердюк Наталiя Степанiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 17.05.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛIТ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 49000 м.Днiпро проспект Гагарiна, будинок 137
4. Код за ЄДРПОУ 24245568
5. Міжміський код та телефон, факс 0567341416 0567341416
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://id849.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 16.05.2017 144 265 54.34
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд16.05.2017 року (протокол №1/2017 вiд 16.05.2017 року) затверджено (схвалено) укладання ПРАТ "ЛIТ" Договору оренди торгового обладнання № 2/16 вiд 01.10.2016 р., з встановленням орендної плати за договором 12 000,00 (дванадцять тисяч) гривень на мiсяць.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину 144,00 тис.грн.
Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi склала 265 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 54,34 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй-121, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах-121, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" -121 та "проти" прийняття рiшення-0.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, вiдповiдно до статуту ПРАТ «ЛIТ», вiдсутнi