Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Сердюк Наталiя Степанiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 20.03.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛIТ"
2. Організаційно-правова форма емітента
3. Місцезнаходження емітента 49000 м. Днiпро проспект Гагарiна, 137
4. Код за ЄДРПОУ 24245568
5. Міжміський код та телефон, факс 056 734-14-16 056 734-14-16
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.03.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://id849.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 20.03.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
01.03.2017 звільнено Ревiзор Плетенець Олексiй Сергiйович
0
Зміст інформації:
На пiдставi заяви про складання повноважень Ревiзора ПРАТ "ЛIТ" вiд 14.02.2017 року, з 01.03.2017 року припиненi повноваження Ревiзора ПРАТ "ЛIТ" Плетенця Олексiя Сергiйовича, який не володiє акцiями ПРАТ "ЛIТ". Згоди на розкриття персональних данних не отримано.
Плетенець Олексiй Сергiйович немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Перебував на посадi Ревiзора ПРАТ «ЛIТ» 4 роки.
Посада Ревiзора ПРАТ "ЛIТ" залишається вакантною до обрання Ревiзора загальними зборами товариства.