Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Сердюк Наталiя Степанiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 29.03.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛIТ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 49000 мiсто Днiпропетровськ проспект Гагарiна, будинок 137
4. Код за ЄДРПОУ 24245568
5. Міжміський код та телефон, факс 0567341416 0567341416
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.03.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://id849.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.03.2016 припинено повноваження Ревiзор Плетенець Олексiй Сергiйович АМ 1275391
30.01.2011 Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв (протокол №1/2016 вiд 28.03.2016 року) припиненi повноваження Ревiзора ПРАТ "ЛIТ" Плетенця Олексiя Сергiйовича, паспорт АМ № 1275391, виданий Ленiнським РВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi, 30.01.2011 р., який не володiє акцiями ПРАТ "ЛIТ".
Плетенець Олексiй Сергiйович немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Перебував на посадi Ревiзора ПРАТ «ЛIТ» 3 роки.
28.03.2016 обрано Ревiзор Плетенець Олексiй Сергiйович АМ 1275391
30.01.2011 Ленiнським РВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв (протокол №1/2016 вiд 28.03.2016 року) обрано на посаду Ревiзора ПРАТ "ЛIТ" Плетенця Олексiя Сергiйовича, паспорт АМ № 1275391, виданий Ленiнським РВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi, 30.01.2011 р.. Плетенець Олексiй Сергiйович не володiє акцiями ПРАТ "ЛIТ".
Плетенець Олексiй Сергiйович немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Плетенця Олексiя Сергiйовича обрано на посаду Ревiзора ПРАТ "ЛIТ" строком на 3 роки.
Займав посади: Ревiзор ПРАТ "ЛIТ", Член Наглядової ради - ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", Член Наглядової ради - ПАТ "IЦКК".