Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Сердюк Наталiя Степанiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 09.12.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛIТ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 49000 мiсто Днiпропетровськ проспект Гагарiна, будинок 137
4. Код за ЄДРПОУ 24245568
5. Міжміський код та телефон, факс 056 734-14-16 056 734-14-16
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 09.12.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://id849.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
08.12.2015 обрано Заступник Директора Пивовар Олена Василiвна АК 298461
13.10.1998 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПРАТ "ЛIТ" (протокол засiдання Наглядової ради вiд 08.12.2015 року) на посаду Заступника директора ПРАТ "ЛIТ" обрано Пивовар Олену Василiвну, паспорт АК № 298461, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 13.10.1998 р., яка не володiє акцiями ПРАТ "ЛIТ".
Пивовар Олена Василiвна немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Пивовар Олену Василiвну обрано на посаду Заступника директора ПРАТ "ЛIТ" строком на 3 роки.
Займала посади: Директора ПРАТ "ЛIТ".