Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Пивовар Олена Василiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 19.11.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛIТ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 49000 мiсто Днiпропетровськ проспект Гагарiна, будинок 137
4. Код за ЄДРПОУ 24245568
5. Міжміський код та телефон, факс 056734-14-16 056734-14-16
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.11.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://id849.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
19.11.2015 припинено повноваження Директор Пивовар Олена Василiвна АК №298461
13.10.1998 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради (протокол вiд 19.11.2015 року) припиненi повноваження панi Пивовар Олени Василiвни, в якостi Директора Товариства, паспорт АК № 298461, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 13.10.1998 року. Не володiє акцiями ПРАТ «ЛIТ». Пивовар Олена Василiвна немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Перебувала на посадi директора ПРАТ «ЛIТ» 8 рокiв.
19.11.2015 обрано Директор Сердюк Наталiя Степанiвна АЕ №484113
13.01.1997 Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПРАТ "ЛIТ" (протокол Наглядової ради вiд 19.11.2015 року) на посаду директора ПРАТ "ЛIТ" обрано Сердюк Наталiю Степанiвну, паспорт АЕ № 484113, виданий Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 13.10.1998 р.. Сердюк Наталiя Степанiвна немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Не володiє акцiями ПРАТ «ЛIТ». Сердюк Наталiю Степанiвну обрано на посаду директора ПРАТ "ЛIТ" строком на 3 роки.
Займала посади: головного бухгалтера ТОВ "Будiнiцiатива", директора ТОВ "Грейдсток".