Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Пивовар Олена Василiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 05.02.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "ЛIТ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 49000 м.Днiпропетровськ проспект Гагарiна, будинок 137
4. Код за ЄДРПОУ 24245568
5. Міжміський код та телефон, факс (056) 734-14-16 (056) 734-14-16
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.02.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://id849.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 05.02.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
05.02.2015 припинено повноваження Директор Пивовар Олена Василiвна АК 298461
19.10.1998 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради (протокол засiдання Наглядової ради вiд 05.02.2015 року) припиненi повноваження директора Пивовар Олени Василiвни, паспорт АК № 298461, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 13.10.1998 року. Не володiє акцiями ПРАТ «ЛIТ». Пивовар Олена Василiвна немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Перебувала на посадi директора ПРАТ «ЛIТ» 7 рокiв.
05.02.2015 обрано Директор Пивовар Олена Василiвна АК 298461
13.10.1998 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй област
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПРАТ "ЛIТ" (протокол засiдання Наглядової ради вiд 05.02.2015 року) на посаду директора ПРАТ "ЛIТ" обрано Пивовар Олену Василiвну, паспорт АК № 298461, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 13.10.1998 р., яка не володiє акцiями ПРАТ "ЛIТ".
Пивовар Олена Василiвна немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Пивовар Олену Василiвну обрано на посаду директора ПРАТ "ЛIТ" строком на 3 роки.
Займала посади: Директора ПРАТ "ЛIТ".