Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Пивовар Олена Василiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 28.08.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "ЛIТ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 49000 м.Днiпропетровськ проспект Гагарiна, будинок 137
4. Код за ЄДРПОУ 24245568
5. Міжміський код та телефон, факс (056) 734-14-16 (056) 734-14-16
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.08.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://id849.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 28.08.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.08.2014 припинено повноваження Член Наглядової ради Живага Ольга Володимирiвна АМ 509185
19.02.2002 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв (протокол №1/2014 вiд 27.08.2014 року) припиненi повноваження Члена Наглядової ради Живаги Ольги Володимирiвни, паспорт АМ № 509185, виданий Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 19.02.2002 року. Не володiє акцiями ПРАТ «ЛIТ».
Живага Ольга Володимирiвна немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї ПРАТ «ЛIТ» 3 роки 7 мiсяцiв.
27.08.2014 припинено повноваження Голова Наглядової Ради Кондратенко Надiя Iгорiвна АН 523715
19.08.2006 Жовтневим РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв (протокол №1/2014 вiд 27.08.2014 року) припиненi повноваження Голови Наглядової ради Кондратенко Надiї Iгорiвни, паспорт АН № 523715, виданий 19.08.2006 року Жовтневим РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.. Не володiє акцiями ПРАТ «ЛIТ».
Кондратенко Надiя Iгорiвна немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї ПРАТ «ЛIТ» 3 роки 7 мiсяцiв.
27.08.2014 обрано Член наглядової ради Кондратенко Надiя Iгорiвна АН 523715
19.08.2006 Жовтневим РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ЛIТ" (протокол № 1/2014 вiд 27.08.2014 року) на посаду Члена Наглядової ради ПРАТ "ЛIТ" обрано Кондратенко Надiю Iгорiвну, паспорт АН № 523715, виданий Жовтневим РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 19.08.2006 р., яка не володiє акцiями ПРАТ "ЛIТ".
Кондратенко Надiя Iгорiвна немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Кондратенко Надiю Iгорiвну обрано на посаду Ревiзора ПРАТ "ЛIТ" строком на 3 роки.
Займала посади: Голови Наглядової ради ПРАТ "ЛIТ", економiст-ПП "Домiнiум".
27.08.2014 обрано Член Наглядової ради Живага Ольга Володимирiвна АМ 509185
19.02.2002 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ЛIТ" (протокол № 1/2014 вiд 27.08.2014 року) на посаду Члена Наглядової ради ПРАТ "ЛIТ" обрано Живагу Ольгу Володимирiвну, паспорт АМ № 509185, виданий Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 19.02.2002 р., яка не володiє акцiями ПРАТ "ЛIТ".
Живага Ольга Володимирiвна немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Живагу Ольгу Володимирiвну обрано на посаду Члена Наглядової ради ПРАТ "ЛIТ" строком на 3 роки.
Займала посади: Голови Наглядової ради ПРАТ "ЛIТ", iнженера ТОВ "Адепт-С".