Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Копiна Олена Михайлiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 04.05.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛIТ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 49600 м.Днiпро вулиця Сiчеславська Набережна, будинок 29-А
4. Код за ЄДРПОУ 24245568
5. Міжміський код та телефон, факс +380567443386 +380567443386
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 04.05.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://smida.gov.ua/site/24245568/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
04.05.2018 припинено повноваження Директор Сердюк Наталiя Степанiвна д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради (протокол вiд 02.05.2018 року) 02.05.2018 року припинено повноваження панi Сердюк Наталiї Степанiвни, в якостi Директора Товариства. Сердюк Наталiя Степанiвна не володiє акцiями ПРАТ «ЛIТ». Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебувала на посадi директора ПРАТ «ЛIТ» 1 рiк. Особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних.
02.05.2018 обрано Директор Копiна Олена Михайлiвна д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПРАТ "ЛIТ" (протокол вiд 02.05.2018 року) на посаду Директора ПРАТ "ЛIТ" обрано Копiну Олену Михайлiвну. Повноваження набувають чинностi з 03.05.2018 року. Не володiє акцiями ПРАТ "ЛIТ". Копiна Олена Михайлiвна не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Копiну Олену Михайлiвну обрано на посаду Директора ПРАТ "ЛIТ" строком на 3 роки.Особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних. Займала посади протягом останнiх п'яти рокiв: Директора ТОВ «Валорi Сервiс», Директора ТОВ «ТИНТО», Директора ТОВ «Фiтонi», Директора ТОВ «Ланеста».