Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Сердюк Наталiя Степанiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 26.09.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛIТ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 49600 мiсто Днiпро вулиця Сiчеславська Набережна, будинок 29-А
4. Код за ЄДРПОУ 24245568
5. Міжміський код та телефон, факс 056 7341416
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.09.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://id849.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
25.09.2017 припинено повноваження Директор Пивовар Олена Василiвнавна дн дн
дн
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПРАТ "ЛIТ"(протокол вiд 25.09.2017 року) з 25.09.2017 року повноваження Директора Товариства панi Пивовар Олени Василiвни втрачають чиннiсть. Особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних. Пивовар Олена Василiвна не володiє акцiями ПРАТ «ЛIТ». Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебувала на посадi Директора ПРАТ «ЛIТ» 4 мiсяцi.
25.09.2017 обрано Директор Сердюк Наталiя Степанiвна дн дн
дн
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПРАТ "ЛIТ" (протокол Наглядової ради вiд 25.09.2017 року) на посаду директора ПРАТ "ЛIТ" обрано Сердюк Наталiю Степанiвну. Повноваження набувають чинностi з 26.09.2017 року. Сердюк Наталiя Степанiвна немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Не володiє акцiями ПРАТ «ЛIТ». Сердюк Наталiю Степанiвну обрано на посаду директора ПРАТ "ЛIТ" строком на 3 роки. Особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних.
Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: директора ТОВ «Грейдсток», директора ТОВ «Вел-Райс», директора ТОВ «Фортон», директора ТОВ «Хельтекс»