Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 13.02.2015
Дата публікації 17.02.2015 10:49:12
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІТ"
Юридична адреса* 49000, Україна, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, буд. 137
Керівник* Пивовар Олена Василівна - Директор. Тел: 0567341416
E-mail* Let@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІТ" (надалі ПРАТ "ЛІТ" або Товариство) повідомляє Вас, що 20 березня 2015 року о 14.30 годині за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченко, буд. 4-А, конференц-зал "Б", відбудуться загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься 20 березня 2015 року з 14.00 год. до 14.20 год. за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченко, буд. 4-А, конференц-зал "Б". Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 16.03.2015 року. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства. Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуватиметься від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 19 березня 2015 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, буд. 137, к. 2. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Директор Товариства – Пивовар Олена Василівна. 20 березня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів. Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний загальних зборів акціонерів): 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. 3. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 5. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства. 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства. 8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік. 9. Про вчинення значних правочинів. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ "ЛІТ" (тис. грн.) Найменування показника 2014 рік 2013 рік Усього активів 231,4 275,6 Основні засоби 10,3 48,6 Довгострокові фінансові інвестиції - - Запаси - - Сумарна дебіторська заборгованість 213,8 215,3 Грошові кошти та їх еквіваленти 7,3 11,7 Нерозподілений прибуток 69,3 -317,4 Власний капітал - -155,4 Статутний капітал 162 162,0 Довгострокові зобов'язання - 430,8 Поточні зобов'язання 0,1 0,2 Чистий прибуток (збиток) - -22,6 Середньорічна кількість акцій (шт.) 162,0 162,0 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1 Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» №30 від 13.02.2015 року
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Пивовар Олена Василівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.02.2015
(дата)